Пријем у Дом, процедуре, правилници

Процедура пријема у Дом

Захтев центра за спцијални рад

Корисници на смештај у Дом долазе на захтев месно надлежног Центра за социјални рад, који упућује документацију за смештај потенцијалног корисника.

Поред личних докумената (Извод из матичне књиге рођених, Уверења о држављанству и др.) медицинске и остале документације, битно је да се Дому проследи и Изјава потенцијалног корисника о сагласности за смештај, као и законксог старатеља, уколико је особа лишена пословне способности.

Веома је важно да особа која долази у Дом буде сагласна са боравком у овој установи социјалне заштите.

Разматрање захтева

Захтеве за смештај разматра Стручни тим за пријем, премештај и отпуст корисника Дома, чији су чланови: социјални радник-руководилац Стручног тима, лекар опште праксе и правник-секретар. У проширеном саставу стручног тима учествују и лекар специјалиста-психијатар и остали стручни и здравствени радници.

Приликом одлучивања о пријему у Дом, стручни тим разматра да ли постоји могућност да друге службе у заједници на потпунији начин задовоље потребе особе, да ли постоје медицински и други разлози за смештај у установу, као и да ли радници Дома могу да пруже адекватну подршку особи.

Одлука о пријему

У року од 15 дана од дана пријема захтева потписује се и доноси коначна одлука о пријему, стављању на листу чекања или немогућности пријема потенцијалног корисника/це, која се прослеђује Центру за социјални рад, Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Пријем у Дом је регулисан Правилником о пријему, отпусту и премештају корисника са описом методологије процене и методологије израде индивидуалног плана заштите.

Правилник за пријем, премештај и завршетак коришћења услуге

Списак потребне документације у Захтеву за смештај

Процедура о установљавању листе чекања

Правилник о заштити података о личности

Правилник о понашању корисника

Кућни ред

Процедура о начину обезбеђивања права корисника

Процедура о посебним мерама осигурања безбедности корисника

Правилник о притужбама и приговорима

Правилник о начину исплате средстава за личне потребе (џепарац)

Правилник о раду стручних тимова и других радних тела успостављених у Дому

Процедура инцидентних догађаја